top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Zakazy wstępu dla psów na określone tereny

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Zakazy wstępu dla psów na tereny użyteczności publicznej nie powinny mieć miejsca. Teren użyteczności publicznej jest dostępny dla ogółu, a ograniczenia naruszają swobodę poruszania się. Można nakreślić sposób poruszania się z psem np. na smyczy, ale nie można ograniczyć wstępu na tereny użyteczności publicznej. Jednak nie każdy teren to teren użyteczności publicznej.


Publiczny co oznacza?

II OSK 2472/11 - Wyrok NSA "W języku polskim pojęcie "publiczny" oznacza "dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich, ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny" (por. Słownika Języka Polskiego pod red. prof. dr Mieczysława Szymczaka, PWN Warszawa 1979, str.1074).

Podobnie przyjmuje się w orzecznictwie, iż miejscem publicznym jest takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba niezidentyfikowanych osób (por. wyrok NSA w sprawie II OSK 1002/05 przywołany w "Prawo budowlane". Orzecznictwo sądów administracyjnych, pod red. A. Glinieckiego, LexisNexis 2007, s.170).

Również z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651)* precyzującego pojęcie "celu publicznego" wynika, że celami publicznymi w rozumieniu tego przepisu jest cel, którego realizacja służy ogółowi i jest przeznaczona dla zaspokojenia potrzeb powszechnych".

* Obecnie Dz.U.2018.2204.


Pamiętajmy jednak o budynkach użyteczności publicznej, gdzie sytuacja kształtuje się nieco inaczej. Mówię o tym w artykułach Pies w sklepie, szpitalu i restauracji.


"Obowiązkiem właściciela jest zapewnienie bezpieczeństwa innym użytkownikom parków, wybiegów dla psów, tak aby pies nie stanowił zagrożenia w miejscu publicznym.

Właściciel i opiekun psa musi stosować się do regulaminów gminy i przepisów obowiązujących w miejscach publicznych (np. rezerwaty i inne), regulaminów wybiegów oraz innych miejsc uczęszczanych przez ludzi" (...)


"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego i zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g), ma na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przez zwierzęta domowe".

(Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018).


Art. 4. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2018.1454). Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.


1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

pkt 6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;


Co innego pies na smyczy w miejscach użyteczności publicznej. Ograniczenia takie mogą być zawarte w przepisach gminnych, gdyż nie kolidują z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

„Nakładanie w uchwale rady miasta obowiązków na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe jest zgodne z celem art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. Wprowadzenie nakazu wyprowadzania psa na smyczy, czy w kagańcu, a przedstawicieli niektórych ras w kagańcu i na smyczy nie koliduje z regulacją art. 4 ust. 2 pkt 6. W istocie bowiem precyzuje obowiązek utrzymywania zwierzęcia na uwięzi właściwej dla tego gatunku. Tak sprawowana kontrola nad zwierzęciem daje większe prawdopodobieństwo zniwelowania uciążliwości i zagrożenia osób przebywających na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku niż kontrola werbalna czy kontrola gestem” (Wyrok NSA w Warszawie II OSK 618/14).


Proszę jednak nie mylić tego tematu z zakazem jaki pojawia się na tabliczkach tj. z zakazem dostępu innych zwierząt domowych na określone tereny lub obiekty użyteczności publicznej, który regulowany jest inaczej.


Tabliczki z zakazem dostępu zwierząt domowych na określone tereny.


Wyrok NSA II OSK 2439/14 z 26 lutego 2015 r.: „art. 4 ust. 2 pkt 6 dotyczy obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.”

Art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter wyczerpujący i niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, „ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego gminy do formułowania zakazów wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na określone tereny lub obiekty użyteczności publicznej. Upoważnienie dotyczy jedynie ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom.”


Oznacza to, że gmina może ustalać zasady, ale w pewnych określonych granicach prawnych, jeśli granice te są przekroczone jak w przypadku tabliczek zakazujących wstępu z psem na tereny użyteczności publicznej, które ograniczają swobodę poruszania się, to już można powiedzieć, że przekroczono upoważnienie określone w ustawie.

Wspólnota mieszkaniowa

Pamiętajmy jednak, że na terenie wspólnoty mieszkaniowej (sprawdźmy regulamin wspólnoty), jak w przypadku patio zamkniętego dla ogółu, terenie rezerwatów, plaż i kąpielisk, sprawa wygląda inaczej. Ponadto nie wszystkie tereny, to tereny użyteczności publicznej.

Terenem użyteczności publicznej to np. park. Może nim się stać teren wspólnoty lub spółdzielni, jeśli jest dostępny dla ogółu i wszystkich.


Szpital / sklep

Natomiast budynek użyteczności publicznej to np. szpital. Jednak to nie oznacza, że możemy spacerować z psem po szpitalu, z uwagi na przepisy sanitarne. Teren użyteczności publicznej to jedno, a budynek użyteczności publicznej to drugie.

Pytacie czy możecie wejść do sklepu z psem? Proponuje zapytać się ochrony albo sprzedawcy w sklepie.

Sklepy są rożne, w jednym jest żywność, w innym ubrania, a jeszcze innym narzędzia. Nie każdy sklep musi się zgodzić, z uwagi na bezpieczeństwo klientów i sanepid. Ponadto patrząc z drugiej strony weźmy pod uwagę sklepy z narzędziami, nie trudno o nieszczęśliwy wypadek z psem, nie każdy sklep jest bezpiecznym miejscem dla psa. Zawsze warto zachować zdrowy rozsądek.

Wyjątek to pies asystujący, o którym też piszemy na blogu.


Więcej w artykule na blogu.


Miejsca kultu religijnego omijamy z psem. Nawet pies asystujący nie ma wstępu. Chyba, że ksiądz czy pastor wyrazi zgodę.


Więcej orzecznictwa, komentarzy w tym temacie w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Youtube odsłuchaj


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

6717 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page