top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies w sklepie

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Sklep to miejsce publiczne, ale jak definiuje je prawo i co nam wolno w takim miejscu, szczególnie jeśli jesteśmy z psem wyjaśnię poniżej.

Nim przejdziemy do obiektów użyteczności publicznej proponuje sprawdzić co oznacza słowo publiczny. Zgodnie z orzecznictwem tj. II OSK 2472/11 - Wyrok NSA "W języku polskim pojęcie "publiczny" oznacza "dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich, ogólny, powszechny, społeczny, nieprywatny" (por. Słownika Języka Polskiego pod red. prof. dr Mieczysława Szymczaka, PWN Warszawa 1979, str.1074).


Podobnie przyjmuje się w orzecznictwie, iż miejscem publicznym jest takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba niezidentyfikowanych osób (por. wyrok NSA w sprawie II OSK 1002/05 przywołany w "Prawo budowlane". Orzecznictwo sądów administracyjnych, pod red. A. Glinieckiego, LexisNexis 2007, s.170).


Również z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.2018.2204) precyzującego pojęcie "celu publicznego" wynika, że celami publicznymi w rozumieniu tego przepisu jest cel, którego realizacja służy ogółowi i jest przeznaczona dla zaspokojenia potrzeb powszechnych".


Czym w takim razie jest budynek użyteczności publicznej?

Ten aspekt określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) zarządza się, co następuje:


§  3.  [Definicje legalne]

6) budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;


Regulaminy korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej

Przykład nr 1

UCHWAŁA Nr XXX/205/16 RADY GMINY ŚWIERKLANIEC z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej. "Wszyscy korzystający z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej są zobowiązani do zachowania porządku i czystości oraz bezwzględnego podporządkowania się regulaminowi oraz obowiązującym przepisom prawa w tym w szczególności z ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".


Przykład nr 2

UCHWAŁA Nr 30/VI/2015 RADY GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 16 marca 2015 r.w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.


§  1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, świetlice wiejskie, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Dzierzążnia, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;


Sklep

To budynek użyteczności publicznej.

Pytacie czy możecie wejść do sklepu z psem? Proponuje zapytać się ochrony albo sprzedawcy.

Sklepy są rożne, w jednym jest żywność, w innym ubrania, a jeszcze innym narzędzia. Nie każdy sklep musi się zgodzić np. z uwagi na bezpieczeństwo klientów i sanepid.

Ponadto patrząc z drugiej strony weźmy pod uwagę sklepy z narzędziami, nie trudno o nieszczęśliwy wypadek z psem, nie każdy sklep jest bezpiecznym miejscem dla psa.

Zawsze warto zachować zdrowy rozsądek.


Wyjątek to pies asystujący, o którym poniżej.


Sklepy z żywnością przepisy:

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541)

DZIAŁ  IV Wymagania higieniczne

Rozdział  1 Przepisy ogólne dotyczące wymagań higienicznych

Art.  59.  [Obowiązek przestrzegania wymagań higienicznych; obowiązek posiadania orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych] 1. Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004.


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1).

Artykuł  3. Obowiązki ogólne

Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu.


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. (NK-II.4131.2.106.2011.KK).


TEZA aktualna: Obowiązek wynikający z przepisu art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może być wykonywany przez określenie zakazu wprowadzenia psów i innych zwierząt do określonych obiektów, takich jak sklepy i lokale gastronomiczne, apteki, biura i inne obiekty użyteczności publicznej.


Nie oznacza to, że nie można zakazać wejścia do sklepu czy innego obiektu. Oznacza to tyle, że powinno być określone w odpowiednich regulacjach. Taką regulacją nie powinien być regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Pies asystujący w sklepie

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541)

Art. 59a. [Obowiązek umożliwienia korzystania z zakładów przez osoby niepełnosprawne z psami asystującymi]

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględniać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asystującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Nim przejdziemy do komentarza, który wyjaśni sytuację, warto wiedzieć czym jest HACCP – to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System), ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.


Komentarz (sklep i gastronomia)

Szymecka-Wesołowska Agnieszka (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do art. 59a, LEX 2013.

Stan prawny: 31 grudnia 2012 r. Autorzy fragmentu: Opoka Filip.

"Artykuł 59a u.b.ż.ż. stanowi, że podmioty te powinny w procedurach związanych ze stosowaniem dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP przewidzieć możliwość zaistnienia sytuacji, w której do prowadzonego przez nie zakładu obrotu żywnością lub gastronomii wejdzie osoba niepełnosprawna w towarzystwie psa asystującego.


Procedury te powinny przewidywać możliwość identyfikacji i uwzględniania ryzyka, jakie w związku z tym powstaje dla higieny żywności, oraz wskazywać czynności, jakie należy podjąć, by mu zapobiec, przykładowo można wskazać osobę, która będzie towarzyszyć osobie niepełnosprawnej z psem asystującym przez czas ich obecności w placówce. Osoba taka powinna być odpowiedzialna za podjęcie wszelkich środków, które w danej sytuacji będą niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i higieny żywności znajdującej się w jednostce włącznie z podjęciem decyzji o wycofaniu żywności, z którą kontakt miał pies asystujący, np. w przypadku pozostawienia przez niego śliny lub sierści.


Wskazane może być również prowadzenie rejestru wizyt osób niepełnosprawnych z psami asystującymi włącznie z dokonywaniem zapisów dotyczących wszelkich zdarzeń z udziałem tych zwierząt i podjętych w ich wyniku działań korygujących. Ponadto przeszkolony pracownik powinien się upewnić, że pies asystujący jest wyposażony w wymagane dokumenty szczepień i dokument potwierdzający jego status psa asystującego".


Wobec powyższego możemy wejść do tych miejsc tylko z psem asystującym, w pozostałym zakresie jedynie za zgodą.


Podsumowanie


Sklep i restauracja to budynek użyteczności publicznej, to nie teren użyteczności publicznej, jest odrębnie zdefiniowany, nie wchodzimy do niego z psem, chyba, że nam pozwolą. Jedyny wyjątek to pies asystujący.


Do sklepu możemy wejść z psem asystującym. W innym przypadku najlepiej zapytać czy możemy wejść z innym psem. Zdarza się coraz częściej, że przed sklepem nawet stoi miska z wodą dla psa.


Można zakazać wejścia do sklepu czy innego obiektu, jednak powinno być określone w odpowiednich regulacjach, a nie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Taką regulacją może być regulamin korzystania z pomieszczeń w gminnych budynkach użyteczności publicznej.Wyjątek stanowią "psie sklepy" z gadżetami dla psów, karmą i smakołykami, tutaj w większości przypadków pies jest mile widziany, a nawet jest pożądanym klientem.


Więcej na temat odpowiedzialności za psa, praw i obowiązków związanych z posiadaniem psa w książce: N. Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi i wymaga zgody autora na ponowne publikowanie.


Stan prawny na wrzesień 2019."Psi sklep"

Zdjęcie: Wix.com All rights reserved."Sklep człowieków" :))

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

YouTube: odsłuchaj


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


33 023 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page