top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies w restauracji

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Do restauracji możemy wejść z psem asystującym, jednak zawsze warto zapytać czy jesteśmy mile widziani, szczególnie jeśli wchodzimy z psem, który nie jest psem asystującym. Zdarza się coraz częściej, że nawet miskę z wodą dostaniemy w takim lokalu. Lokal taki powinien uwzględnić możliwości korzystania z niego przez osobę niepełnosprawną z psem asystującym, o czym poniżej mówi komentarz*.


Czy restauracja jest miejscem publicznym?

Przyjmuje się w orzecznictwie, iż miejscem publicznym jest takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba niezidentyfikowanych osób (por. wyrok NSA w sprawie II OSK 1002/05 przywołany w "Prawo budowlane". Orzecznictwo sądów administracyjnych, pod red. A. Glinieckiego, LexisNexis 2007, s.170).


Również z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U.2019.1186) precyzującego pojęcie "celu publicznego" wynika, że celami publicznymi w rozumieniu tego przepisu jest cel, którego realizacja służy ogółowi i jest przeznaczona dla zaspokojenia potrzeb powszechnych".


Czym w takim razie jest budynek użyteczności publicznej?

Ten aspekt określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) zarządza się, co następuje:


§  3.  [Definicje legalne]

6) budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;


Komentarz (sklep i gastronomia)

Szymecka-Wesołowska Agnieszka (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz do art. 59a, LEX 2013. Stan prawny: 31 grudnia 2012 r. Autor fragmentu: Opoka Filip.


"Artykuł 59a u.b.ż.ż. stanowi, że podmioty te powinny w procedurach związanych ze stosowaniem dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP przewidzieć możliwość zaistnienia sytuacji, w której do prowadzonego przez nie zakładu obrotu żywnością lub gastronomii wejdzie osoba niepełnosprawna w towarzystwie psa asystującego.


*Procedury te powinny przewidywać możliwość identyfikacji i uwzględniania ryzyka, jakie w związku z tym powstaje dla higieny żywności, oraz wskazywać czynności, jakie należy podjąć, by mu zapobiec, przykładowo można wskazać osobę, która będzie towarzyszyć osobie niepełnosprawnej z psem asystującym przez czas ich obecności w placówce. Osoba taka powinna być odpowiedzialna za podjęcie wszelkich środków, które w danej sytuacji będą niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i higieny żywności znajdującej się w jednostce włącznie z podjęciem decyzji o wycofaniu żywności, z którą kontakt miał pies asystujący, np. w przypadku pozostawienia przez niego śliny lub sierści.


Wskazane może być również prowadzenie rejestru wizyt osób niepełnosprawnych z psami asystującymi włącznie z dokonywaniem zapisów dotyczących wszelkich zdarzeń z udziałem tych zwierząt i podjętych w ich wyniku działań korygujących. Ponadto przeszkolony pracownik powinien się upewnić, że pies asystujący jest wyposażony w wymagane dokumenty szczepień i dokument potwierdzający jego status psa asystującego".


Wobec powyższego możemy wejść do tych miejsc tylko z psem asystującym, w pozostałym zakresie jedynie za zgodą.


Restauracja

Nie ma natomiast przepisów, które nakazywałyby właścicielom lokali gastronomicznych umożliwienie wstępu zwierząt do lokali gastronomicznych, poza wyjątkiem osób niepełnosprawnych z psem asystującym.


Nie ma ustawowego zakazu wstępu z psem asystującym do lokali gastronomicznych, zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1) u.r.z.s.n. Warunkiem korzystania z uprawnień i możliwości poruszania się w miejscach publicznych z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


Art. 20a. ust.1. u.r.z.s.n.[1] Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: 1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

Wybierajmy wobec tego te lokale, które pozwolą na spożycie posiłku wraz z grzecznie zachowującym się psiakiem.


[1] Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046).


Podsumowanie


Sklep i restauracja to budynek użyteczności publicznej, to nie teren użyteczności publicznej, jest odrębnie zdefiniowany, nie wchodzimy do niego z psem, chyba, że nam pozwolą. Jedyny wyjątek to pies asystujący.


Do restauracji możemy wejść z psem asystującym. W innym przypadku najlepiej zapytać czy możemy wejść z psem. Zdarza się coraz częściej, że nawet miskę z wodą dostaniemy w takim lokalu.


Więcej na temat odpowiedzialności za psa, praw i obowiązków związanych z posiadaniem psa w książce: N. Dobrowolska, "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi i wymaga zgody autora na ponowne publikowanie.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

YouTube: odsłuchaj


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


1541 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page