top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Zakaz wypalania traw

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Zjawisko wypalania traw zbiera co roku swoje żniwo, szczególnie w okresie przedwiosennym.

W pożarach giną zwierzęta i nie tylko, czasem też są ofiary śmiertelne wśród ludzi.

Pożary co roku powodują szkody na osobach i mieniu.

Związane z tymi pożarami akcje gaśnicze w lasach i na torfowiskach są trudne do opanowania, a straty są znaczne. Nie każdy zdaje sobie sprawę ze skutków takich działań, tym bardziej jeśli są wywołane przez człowieka.

Konsekwencje odczuwa matka natura, nasze środowisko, ale nie tylko, istnieją też konsekwencje prawne.

Podczas pożarów łąk do atmosfery trafia szereg trujących związków chemicznych wywołanych przez pożary. Jest to nie tylko stanowisko ekologów, ale również służb straży pożarnej.

Skutki odczuwają zarówno ludzie jak i zwierzęta.

Przykładem jest niszczenie w pożarach miejsc lęgowych różnych gatunków zwierząt czy ptaków gnieżdżących się na ziemi, w krzewach. Często giną młode w gniazdach utworzonych na gruncie, które są zupełnie bezbronne wobec takiego zagrożenia.

Dym stwarza również zagrożenie, pogarszając widoczność, co uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Często owady giną w płomieniach, a zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów może w konsekwencji wpłynąć na obniżenie wielkości plonów.


Duże zadymienie jest groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie.

Pożary ograniczają też widoczność na drogach, co może prowadzić do kolizji i wypadków, a to znów pociąga za sobą skutki prawne.

Dlatego tak ważne są kampanie społeczne, uświadamiające ludziom, że pożary sztucznie wywoływane nie służą ani przyrodzie, ani człowiekowi.


Mimo jednak licznych kampanii informacyjnych nadal pokutuje w społeczeństwie mit o rzekomym użyźnianiu gleby i pozbywaniu się chwastów przez wypalanie. Nic bardziej mylnego, gdyż przez ogień giną pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które ubogacają glebę.

Potrzeba czasu na odbudowanie tego co strawi pożar.

W płomieniach giną zwierzęta i mikroorganizmy, giną owady niezbędne do zapylania roślin.


Przykład: dżdżownice, które poprawiają strukturę gleby i przez to użyźniają ją, albo biedronki zjadające mszyce szkodniki, a także pająki i mrówki pożyteczne dla lasów i łąk.

Pożar nie jest niczym dobrym ani dla środowiska, ani dla istot żyjących i powoduje uwolnienie się toksycznych substancji, które zanieczyszczają powietrze i wnikają do gleby. 


Skutki prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614)

Art. 131. [Odpowiedzialność za wykroczenia] Kto: pkt 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.


Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018.2129)

Art. 30. [Zakazy w lasach] 3.  W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: pkt 3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618)

Art. 82. [Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych] §  1.  Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.


Art.  24. k.w. [Grzywna] § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600) Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

1) pożaru, 2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, 3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, 4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Obecnie trwa kampania społeczna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Stop pożarom traw". Celem kampanii społecznej „Stop pożarom traw” jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary, jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego oraz jak ogromne koszty społeczne ponosimy my wszyscy.

Więcej orzecznictwa, komentarzy w temacie pies i prawo w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Stan prawny na wrzesień 2019.Zdjęcie: wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Facebook


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1305 wyświetleń

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page