• Autor NATALIA DOBROWOLSKA

Zielona Góra - pies w miejscach publicznych

Aktualizacja: 28 gru 2019


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR XLII.505.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.

https://www.infor.pl/akt-prawny/U71.2016.243.0002763,metryka,uchwala-nr-xlii5052016-rady-miasta-zielona-gora-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-zielona-gora.html


W Zielonej Górze psy prowadzimy na smyczy w miejscach publicznych, a zagrażające otoczeniu psy również w kagańcu. Na wezwanie straży miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi.


Rozdział 7. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.


§ 48. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania.


§ 49. 1. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:

1) prowadzenie psa w miejscach publicznych na uwięzi w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim kontrolę;

2) prowadzenie psa zagrażającemu otoczeniu w kagańcu - taki pies może być prowadzony wyłącznie przez osobę pełnoletnią;

3) niewprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych oraz terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli i żłobków;

4) niewprowadzanie zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej;


5) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostawaniem się z niej zwierzęcia;

6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na odpady niesegregowane;

7) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami, wyłącznie na uwięzi oraz założonych kagańcach.


2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym.


§ 50. 1. Dopuszcza się podczas wyprowadzania psów z wyjątkiem psów wymienionych w § 49 ust. 1 pkt 7 w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, czasowe uwalnianie psów z uwięzi, lecz w założonym kagańcu.

2. Na wezwanie Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KSIĄŻKA STATUS PRAWNY PSA W POLSCE. PORADNIK PRAKTYKA PSIARZA.

E-BOOK Status prawny psa... (epub, mobi)

PIES I PRAWO w ILUSTRACJACH.

OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA. ASPEKTY PRAWNE.

E-BOOK Operator systemu magazynowania...

Status prawny kota w Polsce.

E-BOOK Status prawny kota.
Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1,458 wyświetlenia