top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Zielona Góra - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 9 wrz 2021


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR XXXIV.602.2020 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra


Rozdział 7 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


§ 45. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania.


§ 46. 1. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:

1) prowadzenie psa w miejscach publicznych na uwięzi w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim kontrolę;

2) prowadzenie psa zagrażającemu otoczeniu w kagańcu - taki pies może być prowadzony wyłącznie przez osobę pełnoletnią;

3) niewprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych oraz terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli i żłobków;

4) niewprowadzanie zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek wychowawczych, placówek kulturalno – oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej;

5) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostawaniem się z niej zwierzęcia;

6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na odpady niesegregowane;

7) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami, wyłącznie na uwięzi oraz założonych kagańcach.


2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 101


§ 47. 1. Dopuszcza się podczas wyprowadzania psów z wyjątkiem psów wymienionych w § 46 ust. 1 pkt 7 w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, czasowe uwalnianie psów z uwięzi, lecz w założonym kagańcu.

2. Na wezwanie Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi.


§ 48. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają organizatorzy świadczący usługę przewozu.


Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na grudzień 2020 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1908 wyświetleń

Comentarios


bottom of page