top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Szczecin - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR VII/214/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.


W Szczecinie pies w miejscach użyteczności publicznej powinien być prowadzony na smyczy. Natomiast zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli.


Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 9. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.


2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.


3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, winien być adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.


4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.


5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do stosowania poniższych zasad:

1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2),


2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3),


3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy,


4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5) i 6),


5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec,


6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi dla psów,


7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.


6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) i 5), nie dotyczy: 1) psów u których występują przeciwwskazania: a) anatomiczne, b) zdrowotne; 2) szczeniaków do 9 m-ca życia.


7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oraz wiek psa, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.


8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.


9. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.


10. Przepisy ust. 3-9 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.


Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1781 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page