top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Zakaz kopiowania czyli przycinania psom uszu i ogonów

Zaktualizowano: 20 lut 2020

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

W Polsce od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje jasno wyrażony w ustawie o ochronie zwierząt zakaz obcinania psom uszu i ogonów z przyczyn innych niż ratowanie życia i zdrowia zwierzęcia.

Zmiana ta nastąpiła ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2011.230.1373). Wcześniej takiego zapisu nie było, a od 2012 roku jest w formie poniżej cytowanej:

Art.  1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w ust. 2:– pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);",

Art.  3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Główny Lekarz Weterynarii (Inspekcja Weterynaryjna) skierował w dniu 25 kwietnia 2016 r. pismo w tej sprawie do Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


Główny Inspektorat Weterynarii – Zakaz obcinania psom uszu i ogonów z przyczyn innych niż ratowanie życia i zdrowia zwierzęcia. Pismo dostępne w Internecie publicznie. Źródło: tutaj


oraz stanowisko Warszawskiej Izby Lekarsko-weterynaryjnej, źródło: tutaj


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 6 ust. 2 u.o.z. dotyczy sytuacji umyślnego zranienia lub okaleczenia zwierzęcia, niestanowiącego dozwolonego prawem zabiegu bądź wykonywanie takich zabiegów przez osobę nieposiadającą uprawnień, bądź też dokonywanie niezgodnie ze sztuką lekarską i w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec.


Art. 6 ust. 2 u.o.z. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);


Zabiegi weterynaryjne, jakie można przeprowadzić na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, to ratowanie zdrowia i życia zwierzęcia oraz sterylizacja/kastracja.


Natomiast z art. 27 ust. 2 są to zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji, przy czym wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji.


Art. 27. u.o.z. [Warunki dopuszczalności dokonywania zabiegów na zwierzętach]

1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione.


2. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.


3. Zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia.

Naruszenie nakazów i zakazów stanowi wykroczenie, za które przewidziano karę aresztu i grzywnę albo fakultatywnie nawiązkę w wysokości 1000 zł na cele związane z ochroną zwierząt.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 37. [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych]

1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny.

4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


Więcej orzecznictwa, komentarzy w temacie pies i prawo w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Stan prawny na wrzesień 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

6282 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page