top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Psy ras uznanych za agresywne

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.2003.77.687). Rozporządzenie powstało jakiś czas temu, całkiem uzasadniona jest konieczność weryfikacji tej listy ras psów. Celem artykułu jest pokazanie przepisów i praw odnoszących się do właścicieli psów. Przepisy tego rozporządzenia mają swoje odzwierciedlenie choćby w uzyskiwaniu zezwoleń na utrzymywanie tej rasy, dlatego nie są bez znaczenia. Nie wchodzę w kwestię czy to "segregowanie psów", czy jest zasadne tworzenie takiej listy itp. Każda z ras ma swoje predyspozycje, poza tym największy wpływ na agresje u psów ma człowiek i to w jaki sposób traktuje psa. Jednak to temat do dyskusji na forum kynologicznym. Tutaj skupiam się na tym, aby Czytelnik znał swoje prawa i konsekwencje prawne z tym związane. Kwestie behawioryzmu są poza tymi zagadnieniami. Z pewnością przedmiotowe rozporządzenie było konsultowane społecznie i pewnie z organizacjami kynologicznymi o czym świadczy zapis art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt*. Obecnie pozostaje czekać na kolejną aktualizację i możliwość zabrania głosu w konsultacjach społecznych.

Rozporządzenie dostępne na stronie Sejmu


*Art. 10 ust. 3. ustawy o ochronie zwierząt. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.


Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.


Chodzi o konkretnie wymienione rasy, a nie mieszańców tych ras.

Ponadto na posiadanie takiego psa wymagane jest zezwolenie. Wniosek taki składamy w odpowiednim urzędzie miasta/gminy wraz z dokumentami wymaganymi przez urząd. Informacje takie można uzyskać na stronie urzędu. Takimi dokumentami są np. kopia rodowodu lub metryki.


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122).

Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.


2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.


2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce

prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.


2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.


2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.


Art. 37a. [Naruszenie przepisów o hodowli lub utrzymywaniu psa rasy uznawanej za agresywną]

1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust.1, można orzec przepadek zwierzęcia.


"Wprowadzenie w regulaminie utrzymania czystości i porządku zasady, że w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy agresywnej - na smyczy i w kagańcu, służy osiągnięciu celu wynikającego z art. 4 ust. 2 pkt 6* ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (Wyrok IV SA/Po 431/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2018 r. - Sprzeczność uchwały organu gminy z zasadami techniki prawodawczej. Powtórzenia regulacji ustawowych w unormowaniach aktu prawa miejscowego. Dopuszczalność wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku zasady, że w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu).


Analogicznie Wyrok II OSK 618/14 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015 r. Nakładanie w uchwale rady miasta obowiązków na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe a zgodność tych postanowień z ustawą. LEX nr 1990891 Teza aktualna: "Nakładanie w uchwale rady miasta obowiązków na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe jest zgodne z celem art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.* Wprowadzenie nakazu wyprowadzania psa na smyczy, czy w kagańcu, a przedstawicieli niektórych ras w kagańcu i na smyczy nie koliduje z regulacją art. 4 ust. 2 pkt 6. W istocie bowiem precyzuje obowiązek utrzymywania zwierzęcia na uwięzi właściwej dla tego gatunku. Tak sprawowana kontrola nad zwierzęciem daje większe prawdopodobieństwo zniwelowania uciążliwości i zagrożenia osób przebywających na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku niż kontrola werbalna czy kontrola gestem".


*Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454) Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy] ust. 2.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: pkt 6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.


Autor: Natalia Dobrowolska.

Więcej orzecznictwa, komentarzy w tym temacie w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.Często i gęsto są to psy jak każdy inny. Jak to mówią: "Nie taki diabeł straszny jak go malują", ale swoje prawa trzeba znać. W prawie jest pojęcie "psów ras uznawanych za agresywne". Skoro zagadnienia pies i prawo, to tematu tego pominąć się nie da.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Youtube odsłuchaj


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

3124 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page