top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pogryzienie przez psa

Zaktualizowano: 5 kwi 2020


Ogólna reguła mówi, że odpowiedzialność ponosi osoba, pod której pieczą pies pozostaje.

Nie trzeba być właścicielem aby ponosić odpowiedzialność, władztwo nad zwierzęciem nie musi być związane z interesem ekonomicznym.


Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145).

Art. 431. [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Udajemy się w pierwszej kolejności do weterynarza z psem, a lekarza w przypadku człowieka, prosimy o obdukcję. Następnie zgłaszamy incydent na policję, gdyż wymagany jest nasz wniosek do wszczęcia postępowania tj. zgodnie z art. 157. kodeksu karnego (Dz.U.2019.1950).


Art. 157. [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu]

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

"Tytułem odszkodowania za pogryzienie zwracamy się do właściciela psa o zwrotów kosztów leczenia własnego psa czy swojego leczenia, jeśli odnieśliśmy obrażenia. Do wezwania należy dołączyć kserokopie faktur za leczenie psa lub swojego, a także wyznaczamy najlepiej pisemnie termin do zapłaty pod rygorem naliczania odsetek ustawowych i skierowania sprawy do sądu na drodze cywilnej czyli tzw. wezwanie do zapłaty; wzory są dostępne w Internecie. To Policja ustala dane właściciela. Nie mamy obowiązku chodzić po osiedlu i szukać sprawcy, to nie należy do nas". (N. Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Art.  444.  [Szkoda na osobie]

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. § 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. § 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.


Na mocy art. 444 §1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.


Ponadto najczęstszą formą odszkodowania jest suma pieniężna adekwatna do szkody.

Art.  363. [Formy naprawienia szkody]

§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.


Zgodnie z art. 455. k.c. świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Art. 455. [Termin spełnienia świadczenia] Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.


Zdjęcie: Jeroen Bosch Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1893 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page