top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies w samochodzie. Wypadek

Zaktualizowano: 17 lut 2020


"Pozostawienie psa w samochodzie to narażenie go na przegrzanie, utratę życia lub zdrowia. Takim znęcaniem jest pozostawienie psa w zamkniętym samochodzie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jakimi jest upał, za co grozi odpowiedzialność karna" (Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).


Art. 6. ust. 2. Ustawy o ochronie zwierząt w związku z art. 35 niniejszej ustawy, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122). Zmiana - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.663).


Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami] ust. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: pkt 17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu.


Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności]

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a.  Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.


Wybicie szyby

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu. Mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku pozostawienia psa w zamkniętym samochodzie w upał. Czy wobec tego możemy zbić szybę by ratować psa?

Usprawiedliwieniem dla wybicia szyby w takiej sytuacji są przesłanki art. 26 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2019.1950).


Art. 26. k.k. [Kontratyp stanu wyższej konieczności. Kolizja obowiązków]

§1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.


Czyli dobrem wyższym jest w tym przypadku zwierzę i jego życie, wybicie szyby jest w pełni uzasadnione, bo samochód to tylko rzecz.


Jeśli widzisz psa pozostawionego w zamkniętym samochodzie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych to działaj, a także zrób zdjęcia, zbierz dowody np. świadków i wezwij pomoc, policję. Zebrane dowody pozwolą uniknąć ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wybitą szybę.

Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że zwierzę i jego cierpienia miałyby mniejszą wartość niż rzecz, szyba.


Podróż z psem samochodem

Fragment z książki:

"To znaczy, że pies nie może luzem sobie spacerować po wnętrzu samochodu w trakcie jazdy i na przykład zasłaniać widoczność czy w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu prowadzenia takiego pojazdu, a także pasażerów.

Naruszenie zakazów wymienionych w art. 60 ust.1–3 prd stanowi wykroczenie z Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821) z art. 97 k.w. [Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym] Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany".


"Jeśli się zdarzy, że zwierzę przebiegnie przez ulicę, a ucierpi kierowca i pasażerowie pojazdu, np. w wyniku gwałtownego hamowania samochód ulegnie wypadkowi, to zgodnie z kodeksem cywilnym za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe i hodowlane odpowiada ten, kto chowa zwierzę lub posługuje się nim, najczęściej jego właściciel lub opiekun". (Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).


Wypadek

Art. 177 §1 Kodeksu karnego (Dz.U.2019.1950) Kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 §1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 173 §1 k.k. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Udziel pomocy rannemu w wypadku psu

Art. 25. Ustawy o ochronie zwierząt. Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. - Lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckie, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.


Art. 37. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.


Udzielamy pomocy rannym w wypadku osobom oraz zwierzętom! Za pozostawienie bez pomocy potrąconego zwierzęcia na drodze grozi odpowiedzialność karna. W dzisiejszych czasach przy monitoringu i kamerach w samochodach można znaleźć sprawcę.


Wypadek z udziałem psa został umówiony w książce.Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Steve Bruce Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


YouTube: odsłuchaj

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

2349 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page