top of page

Obowiązki wobec psa z ustawy o ochronie zwierząt

Zaktualizowano: 28 gru 2019


"Każdy właściciel psa, który nabył czy adoptował albo w inny sposób uzyskał opiekę nad nim, musi dbać o zwierzę i zapewnić mu odpowiednie warunki do egzystencji, jest to zobowiązanie do opieki nad istotą żywą. To poważna sprawa, niektórzy nawet twierdzą, że to przyspieszony kurs wychowania dziecka. Sam przysłowiowy wikt i opierunek to mało, dochodzą spacery, koszty leczenia, szczepienia itp.

Obowiązkiem właściciela jest również zapewnienie bezpieczeństwa innym użytkownikom parków, wybiegów dla psów, tak aby pies nie stanowił zagrożenia w miejscu publicznym" (Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", rozdział 7.1 Obowiązki właściciela psa, Poligraf 2018).


Wyszczególnienie z ustawy obowiązków wobec zwierząt domowych:

Obowiązki te regulują przepisy, w tym ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. [1],

z której co ważniejsze artykuły zacytuję:


  • Dbanie o dobrostan psa i jego humanitarne traktowanie. Zapewnienie opieki i ochrony zwierzęciu.


Art. 1. [Podstawowe obowiązki wobec zwierząt; odpowiednie stosowanie przepisów o rzeczach]

1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

3. Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.


Art. 5. [Obowiązek humanitarnego traktowania]

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.


  • Zakaz znęcania się i złego traktowania, nie wolno drażnić zwierząt i narażać na niebezpieczeństwo. Nie porzucamy zwierząt. Zapewniamy odpowiednie warunki bytu z możliwością swobodnego poruszania się z dostępem do wody i pożywienia.


Art. 6. [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami]

1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:


1) umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

1a) znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

2) (uchylony);

3) używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

5) przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

7) używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

8) dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9) złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

11) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

13) (uchylony);

14) (uchylony);

15) organizowanie walk zwierząt;

16) obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

18) transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;

19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.


  • Zwierzęta domowe powinny przebywać w odpowiednich warunkach, chroniących je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zimnem, opadami i upałem. Nie trzymamy psa na uwięzi stale i jeszcze na metrowej lince albo łańcuchu. Zapewnijmy zwierzęciu swobodę poruszania się.


Art. 9. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom domowym]

1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.


  • Mamy obowiązek ustawowy zgłaszania znalezienia zaginionego zwierzęcia. Często zdarzają się posty na społecznościach, że ktoś znalazł psa, zachęcając przy tym do adopcji zwierzęcia, a przecież on może mieć właściciela. Szukajmy najpierw właściciela.


Art. 9a. [Obowiązek powiadomienia o porzuconym zwierzęciu]

Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.


Art. 16. [Zakaz organizowania walk zwierząt]

Zabrania się wykorzystywania zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z udziałem byków, psów, kogutów.


  • Mamy obowiązek udzielania pomocy potrąconemu zwierzęciu. Za niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt grozi kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5000 złotych.


Art. 25. [Obowiązki w przypadku potrącenia zwierzęcia]

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.


  • Leczymy w chorobie, szczepimy, a zabiegi weterynaryjne powodujące ból wykonujemy w znieczuleniu.


Rozdział 8 Zabiegi na zwierzętach

Art. 27. [Warunki dopuszczalności dokonywania zabiegów na zwierzętach]

1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione.

2. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.

3. Zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia.


Rozdział  10a

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt


Art. 34a. [Uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej; współdziałanie z organizacjami społecznymi] 1.  Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. 2. W zakresie wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone przez organy tej Inspekcji posiadają uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557). 3. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 1.


KARY.


Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi odpowiedzialność karna, tj. kara pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.


Rozdział  11. Przepisy karne


Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia określonej działalności]

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

(...)

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

[1] Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.122).


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

4843 wyświetlenia

Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page