top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Fajerwerki i petardy tylko w wyznaczone dni

Zaktualizowano: 17 lut 2020


Fajerwerki i petardy są co roku problemem dla zwierząt i ich opiekunów. Wszyscy dobrze wiemy jak to w rzeczywistości wygląda, że strzały są nie tylko w Sylwestra, ale i mocno przed nim. Przejdźmy do dalszej części artykułu i sprawdźmy jak powinno to wyglądać.

Fajerwerki i petardy czyli materiały pirotechniczne to materiały lub mieszaniny materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym, zgodnie z definicją zamieszczoną w artykule 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Dla wielu osób fajerwerki to nieodłączny element zabaw takich jak Sylwester, a niektórzy nie mogąc się doczekać odpalają je wcześniej, nieraz nawet 2 tygodnie przed Sylwestrem.

Nie wszyscy jednak się cieszą tym widowiskiem, mam tu na myśli posiadaczy zwierząt, a także same zwierzęta. Tym bardziej dziwi fakt odpalania takich petard w pobliżu lasu, gdzie przerażone tymi hukami zwierzęta mogą być narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Znane są przypadki zwierząt w lesie, które padły ze strachu od huku.


Warto jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z użyciem materiałów pirotechnicznych.

Można bowiem otrzymać mandat za używanie fajerwerków w dni do tego nie wyznaczone, w wysokości do 500 zł.

Dniami wyznaczonymi są 31 grudnia i 1 stycznia, kiedy to można legalnie odpalać fajerwerki i petardy w miejscach publicznych, a także dni kiedy uzyskamy zgodę na pokaz sztucznych ogni, zgodnie z regulacjami lokalnymi.

Ponadto wszystkie materiały pirotechniczne powinny być używane tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej i o co trudniej w Sylwestra szczególnie, trzeźwej. Inaczej przez nieuwagę może się to skończyć kalectwem.

Również nie wolno sprzedawać materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim.

Kwestie te regulują m.in. przepisy lokalne, a także kodeks wykroczeń oraz ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2019.1214).

Art. 139. [Sprzedaż wyłączonych spod koncesjonowania wyrobów pirotechnicznych lub broni osobom niepełnoletnim] Kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyłączone spod koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821).

Art. 51. [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego] §  1.  Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. §  2.  Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. §  3.  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.


Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych] Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Przykład regulacji lokalnych:

Uchwała nr RGK.0007.8.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych Kujaw. z 2019 r. poz. 874. Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,


Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: §  1.  Wprowadzić na terenie Gminy Białe Błota zakaz używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych, z wyjątkiem dni: 31 grudnia oraz 1 stycznia każdego roku. §  2.  Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do wyrażenia zgody na używanie fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w okresie obowiązywania zakazu. §  3.  Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. §  4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. §  5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejny przykład:


Uchwała nr XXII/19/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Suchy Las Wielk. z 2008 r. Nr 111, poz. 2050. Na podstawie art. 40 ust. 3, 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,


Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: §  1. Wprowadza się zakaz używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Suchy Las, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej uchwale. §  2. Zakaz określony w §1 nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. §  3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do wyrażania zgody na pokazy sztucznych ogni w okresie obowiązywania zakazu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, jest zachowanie warunków bezpieczeństwa uzgodnionych ze strażą pożarną, a także poinformowanie o zamierzonym pokazie społeczeństwa za pośrednictwem prasy lokalnej, na koszt organizatora. §  4. Zakaz określony w §1 nie obowiązuje na terenie poligonu wojskowego w Biedrusku. §  5. Winni naruszenia zakazu określonego w §1 uchwały oraz warunków przewidzianych w §3 uchwały, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. §  6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. §  7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przykład dotyczący odległości opalania petard od zabudowań


Uchwała nr XIII/126/2019 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zasad używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Bukowina Tatrzańska.


§ 1. Wprowadzić na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska następujące zasady używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych. Minimalna odległość stanowisk odpalania winna wynosić minimum 150 m od zabudowań. Stanowiska odpalania ww. materiałów mają być ukierunkowane na otwartą przestrzeń.

§ 2. Naruszenie zasad określonych w § 1 podlega karze w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.821).

  2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2019.1214).


Więcej o psich prawach w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Data publikacji: 10 grudzień 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


2202 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page