top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Warszawa - pies w miejscach publicznych i komunikacji miejskiej (Metro)

Zaktualizowano: 9 wrz 2021


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR XXXII/977/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, dotyczy tylko zmiany zapisów w odniesieniu do m.in selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, tym samym zapisy dotyczące zwierząt domowych z 2018 roku pozostają bez zmian.


Uchwała nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy dotyczy tylko zmiany zapisów w odniesieniu do m.in selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, tym samym zapisy dotyczące zwierząt domowych z 2018 roku pozostają bez zmian. http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=123843


Regulamin utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawa.

Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

https://www.infor.pl/akt-prawny/U73.2018.039.0001968,metryka,uchwala-nr-lxi16312018-rady-miasta-stolecznego-warszawy-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-mst-warszawy.html


Pies w Warszawie w miejscach publicznych z reguły powinien być na smyczy, jednak dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy, gdy jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem.

Psy agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, na smyczy i w kagańcach oraz pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.


Rozdział VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 26 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi


1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników ruchu drogowego.

5. Zabrania się pozostawiania bez codziennego dozoru psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkanych.

6. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć te zwierzęta przed wydostaniem się z miejsca ich przebywania.

7. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie na uwięzi lub w klatce.


§ 27 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.


(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Poz. 1968).


Regulamin przewozu


ZARZĄDZENIE Nr 790/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st.Warszawę.

http://www.ztm.waw.pl/?c=134&l=1


UCHWAŁA NR XXVI/658/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym.

http://www.ztm.waw.pl/?c=681&l=1


W komunikacji miejskiej w Warszawie psy powinny być na smyczy i w kagańcu, z uwzględnieniem wielkości zwierzęcia, małe pieski mogą być umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp. i wówczas bez kagańca.


Rozdział III Przewóz bagażu i zwierząt

§ 12

1. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt w pojeździe tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności obsłudze pojazdu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu.

2. Pasażer może przewozić w pojazdach rower, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia roweru w stojaku lub w miejscu o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1-3, obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu, obsługa metra, kontrolerzy biletów lub Straż Miejska, mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem.

5. Pasażer zobowiązany jest zastosować się do żądania określonego w ust. 4.


6. Na żądanie obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, pasażer jest obowiązany:

1) umieścić przewożony bagaż (w tym również rower) lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu;

2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 - 3 oraz § 14;

3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w §13.


Metro

§ 14

1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach oraz wprowadzanie na teren stacji metra:

1) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt;

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy;

3) psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.).


§ 15

1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.


2. Za bagaż (w tym również rower) lub zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, operator ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.


Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, gdyż zarówno regulamin miasta jak i przewozu mogą w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta i przewoźnika czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na lipiec 2020 r.


Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

10 853 wyświetlenia

コメント


bottom of page