top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Opole - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/keyword/20401d89-ded3-4205-b886-0307ab048cd8 Zmiana dotyczy odpadów. Tym samym zapisy z 2018 roku dotyczące zwierząt domowych są nadal aktualne.


UCHWAŁA NR LVIII/1137/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/keyword/20401d89-ded3-4205-b886-0307ab048cd8


W Opolu jest obowiązek zachowania należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną w kagańcu.


Uchwała nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola. (Dz. Urz. Woj. Opol.2018.1144)

https://www.infor.pl/akt-prawny/U74.2018.065.0001144,metryka,uchwala-nr-lviii113718-rady-miasta-opola-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-iporzadku-na-terenie-miasta-opola.html


Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16.

1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez:


1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez przewoźnika przy przewożeniu ich środkami komunikacji zbiorowej;

5) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

6) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. 2017r., poz. 1840). Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Na wybiegach dla psów obowiązują zasady określone w odrębnej uchwale Rady Miasta Opola;

7) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.


2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.


§ 17.1. Zabrania się:

1) zwalniania psów i innych zwierząt domowych ze smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci;

2) wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru;

3) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz;

4) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

KSIĄŻKA STATUS PRAWNY PSA W POLSCE. PORADNIK PRAKTYKA PSIARZA.

E-BOOK Status prawny psa... (epub, mobi)

PIES I PRAWO w ILUSTRACJACH.

OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA. ASPEKTY PRAWNE.

E-BOOK Operator systemu magazynowania...

Status prawny kota w Polsce.

E-BOOK Status prawny kota. 

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1600 wyświetleń
bottom of page