top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Opole - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR VI/113/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/keyword/20401d89-ded3-4205-b886-0307ab048cd8 Zmiana dotyczy odpadów. Tym samym zapisy z 2018 roku dotyczące zwierząt domowych są nadal aktualne.


UCHWAŁA NR LVIII/1137/18 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.


W Opolu jest obowiązek zachowania należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną w kagańcu.


Uchwała nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola. (Dz. Urz. Woj. Opol.2018.1144)


Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 16.

1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez:


1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

4) przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez przewoźnika przy przewożeniu ich środkami komunikacji zbiorowej;

5) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

6) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. 2017r., poz. 1840). Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Na wybiegach dla psów obowiązują zasady określone w odrębnej uchwale Rady Miasta Opola;

7) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies.


2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.


§ 17.1. Zabrania się:

1) zwalniania psów i innych zwierząt domowych ze smyczy w miejscach publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci;

2) wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru;

3) pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz;

4) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów, chyba że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1712 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page