top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Kraków - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


Dział VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.


Art. 26. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne;

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;

5) przekazywania zwłok zwierząt domowych lub ich części do spalarni zwłok zwierzęcych lub do specjalnie utworzonych grzebowisk dla zwierząt lub innych przeznaczonych do tego miejsc.


2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.


3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto, psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.


4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.).


5. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.


Art. 27. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.


Art. 28. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez Gminę Miejska Kraków, zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy, poprzez interwencyjne wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.


W Krakowie na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.

Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

6333 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page