top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Białystok - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR LIV/829/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.


W Białymstoku w miejscach publicznym psy powinny być prowadzone na smyczy, a psy agresywne również w kagańcach.


DZIAŁ VI OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE


§ 20. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.


2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi. Zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;

2) w miejscach publicznych – prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami – wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;


4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;


5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;


6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także wyeliminowanie uciążliwości dla otoczenia;

7) przekazywanie padłych zwierząt domowych specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Padłe zwierzęta nie mogą być gromadzone z odpadami komunalnymi.


3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1–5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.

Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.


Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

2370 wyświetleń

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page