top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

VAT na leki weterynaryjne a koszty utrzymania zwierząt

Zaktualizowano: 28 gru 2019

Projekt podwyższenia VAT na leki weterynaryjne został wycofany z końcem 2018 roku, na szczęście dla wielu opiekunów zwierząt, ale nie tylko, warto pamiętać o schroniskach i fundacjach, których celem jest ochrona zwierząt i ich leczenie.

Wzrost podatku automatycznie podniósłby te koszty poprzez zwiększenie wydatków na leki weterynaryjne. Miejmy nadzieję, że ten pomysł nie powróci już do sejmu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jedna decyzja pociąga za sobą wiele konsekwencji i mieć to na uwadze.


Projekt z listopada 2018 roku wzbudził wiele kontrowersji i obaw, choćby z powodu wzrostu kosztów utrzymania schronisk dla zwierząt, a także podwyższenie kosztów utrzymania zwierząt, a co za tym idzie ryzyko większego ich porzucania przez właścicieli, których koszty przerosną.

Opiekunowie zwierząt wiedzą, że koszty leczenia czworonoga nie są tanie, a usługi te są prywatne. Wzrost ceny leków pociągnąłby za sobą podwyższenie kosztów utrzymania czworonoga. Istnieje duże ryzyko, że niektórzy właściciele nawet nie udaliby się z psem do weterynarza z powodu kosztów.


Konsultacje nad projektem zmiany ustawy o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2018.2174) zakończyły się z końcem 2018 roku, a Rzecznik Ministerstwa Finansów zapewnił wówczas, że rząd wycofał się z tej zmiany, pozostawiając VAT na poziomie 8%, a nie 23% jak zakładała zmiana ustawy.


Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek informuje na swoim Twitterze, że rząd wycofał się z podniesienia stawek VAT na leki weterynaryjne.


Projekt ze strony Sejmu

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz zawartymi w niej założeniami nowej matrycy stawek VAT, miał wzrosnąć z 8% na 23% na produkty lecznicze weterynaryjne.

Art. 1.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 146a dodaje się art. 146aa w brzmieniu:
"Art. 146aa. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do 31 października roku następującego po roku, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1.";
2) użyte w art. 146b-146e wyrazy "art. 146a" zastępuje się wyrazami "art. 146aa".
Art. 2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Niniejszy tekst pochodzi ze stron internetowych Sejmu (http://www.sejm.gov.pl) i Senatu (http://www.senat.gov.pl).


W uzasadnieniu do projektu pisano tak: Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 146a ustawy o VAT - Czasowe stawki podatku 23%, 8%, 7% i 4%) podwyższone o 1 pp z dniem 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT w wysokości 23% i 8% (jak również stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) powrócą do poziomu sprzed ww. daty, tj. odpowiednio do wysokości 22% i 7%, z dniem 1 stycznia 2019 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174) do tej pory produkty te korzystały z preferencji, na podstawie pozycji 88 (Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego) i poz. 73 (usługi weterynaryjne) załącznika nr 3 do ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.


Więcej orzecznictwa, komentarzy w temacie pies i prawo w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved. 

Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek informuje na swoim Twitterze, że rząd wycofał się z podniesienia stawek VAT na leki weterynaryjne.  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1210 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page