top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies i rower, co powinniśmy wiedzieć

Zaktualizowano: 28 gru 2019


W okresie letnim wiele osób spędza aktywnie wypoczynek ze swoim psem, czy to wybierając się w plener, czy też jadąc na rowerze z psem.

Wybrałam dla Czytelników przepisy, które mogą się odnosić do tej sytuacji, gdyż jazda na rowerze z psem nie jest do końca ani zabroniona, ani dozwolona. Biorąc pod uwagę ogólną zasadę odnoszącą się do obywateli, co nie jest zabronione jest dozwolone.

Więc jak należny postąpić?


Jazda na rowerze z psem


W artykule przedstawię jedynie regulacje prawne odnoszące się do tego zagadnienia, nikogo do niczego nie namawiam, wybór decyzji pozostawiam Czytelnikom. Nim jednak wybierzesz się z psem sprawdź przepisy. Nim zaczniesz krytykować tę formę aktywności, przeczytaj do końca artykuł, nigdzie nie piszę, że masz jeździć po autostradach czy centrum miasta itp. Ale są ludzie i psy co to lubią i jeżdżą rozsądnie. Tyle na wstępie.


Istotne dla rowerzysty z psem są następujące przepisy Prawa o ruchu drogowym:


Art. 37. 1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. (…) 3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.


Pojazd zaprzęgowy z PWN to środek do transportu osobowego i towarowego, na 2 lub 4 kołach bądź na płozach (sanie), w którym siłą pociągową są zwierzęta: konie, muły, osły, kozy, bydło, psy, renifery. (źródło: PWN Encyklopedia https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pojazd-zaprzegowy;3959155.html).


W sumie za jazdę na rowerze z psem nie można dostać mandatu, ewentualnie upomnienie, jeśli będziemy jeździć nierozważnie (chyba że stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym). Istotne jest to, że to my opiekunowie psa odpowiadamy za ewentualne szkody czy wypadki w trakcie takiej jazdy. Każda jednak sprawa zawsze jest rozstrzygana indywidualnie.


Pamiętajmy, aby w każdej sytuacji zachować ostrożność.

Stosujmy się też do nakazów określonych w art. 3 Prawa o ruchu drogowym, czyli zachować szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


Art.  3.  [Zasady zachowania na drodze]

1.  Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

3.  Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.


Odpowiedzialność karna


Art.  86.  [Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym]

§  1.  Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

§  2.  Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  3.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.


Rowerzyści


Niestety częste są sytuacje, że idąc na spacer z psem, po chodniku i na smyczy, stajemy twarzą w twarz z rowerzystą, ostro hamującym i nagle znajdującym się między psem a nami, na linii smyczy. Jak bezpiecznie poruszać się po chodniku?


Generalna zasada to, że nie jeździmy na rowerze po chodniku, chyba że jedziemy z dzieckiem do lat 10, mamy złą pogodę (mgła, ulewa itp.) i są spełnione jednocześnie przesłanki, że: szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Ostrzegajmy przechodniów, iż jedziemy rowerem.


Art.  26.  [Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych]

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.


Rozdział  11

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych


Art.  33.  [Obowiązki kierującego rowerem lub motorowerem]

1.  Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


1a.  Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.


2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.


3.  Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.


3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4.  (uchylony).


5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.


6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozdział 4 Ruch zwierząt.

Art.  35.  [Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt]

1.  Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.

2.  Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.


Art.  36.  [Zakazy jazdy wierzchem. Prowadzenie luzem zwierzęcia]

1.  Zabrania się jazdy wierzchem:

1) bez uzdy;

2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;

4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;

5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.2. 

Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.


Art.  37.  [Pędzenie zwierząt]

1.  Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.

2.  Poganiacz zwierząt jest obowiązany:

1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;

2) w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.

3.  Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.

4.  Zabrania się:

1) pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej - w okresie od zmierzchu do świtu;

2) pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;

3) pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;

4) zatrzymywania zwierząt na jezdni;

5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.

5.  Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990).


Więcej na temat podróżowania z psem w książce: N. Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi i wymaga zgody autora na ponowne publikowanie.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1292 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page