top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Pies asystujący i jego prawa

Zaktualizowano: 17 lut 2020


„Pies asystujący pełni wyjątkową rolę w społeczeństwie, a i prawo daje mu szczególne uprawnienia. Pojęcie psa asystującego zostało wyjaśnione w art. 2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.1172), oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.” (N. Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).


Osoba niepełnosprawna musi spełnić pewne warunki, aby z powyższego uprawnienia móc skorzystać:

1) wyposażenie psa asystującego w uprząż, w widocznym miejscu na uprzęży umieszcza się napis »Pies asystujący«.

2) Posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

3) Posiadanie przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego, wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 20b ust. 9 ww ustawy [Osoba niepełnosprawna z psem asystującym].


W załączniku nr 1 wyodrębnione zostały cztery rodzaje psów asystujących wraz z funkcjami:

1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej.

Funkcje – daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.


2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Funkcje – asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.


3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej.

Funkcje – asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.


4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca).

Funkcje – wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby.


Zgodnie z Ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 20a. [Osoba niepełnosprawna z psem asystującym]

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:


1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;

2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3) na plaże i kąpieliska.


ust. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.


ust. 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


ust. 4. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


ust. 5. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.


ust. 6. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.


Ustawodawca w art. 20a ust.1 pkt 1 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pominął budynki przeznaczone na potrzeby kultu religijnego. Pies asystujący nie ma wstępu do nich. Można zapytać księdza czy pastora, mogą wyrazić zgodę . Jest to związane z różnorodnością kultu i wyznań, i ustawodawca nie może ingerować w tą kwestię.Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.
Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

3989 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page