top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Opłata za posiadanie psa. Zwolnienie z opłaty

Zaktualizowano: 17 lut 2020


Podatek od posiadania psa. Nie każdego obejmuje. Poza wyłączeniami ustawowymi, wszystko zależy od gminy, czy nałoży obowiązek jej uiszczenia. Opłata ta ma charakter daniny lokalnej, wysokość opłaty czy też zwolnienie z niej ustala w drodze uchwały rada gminy. Ustawodawca dał jedynie możliwość wprowadzenia takiej opłaty, a nie jej obowiązek na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata obciąża posiadacza psa, który znajduje się w ewidencji miejskiej jako właściciel, nie dotyczy ona czasowego opiekuna.


Art. 1. u.p.o.l. [1] [Zakres regulacji] Ustawa normuje: w pkt 7) opłatę od posiadania psów.

Poniżej mamy wymienione osoby czy grupy osób zwolnionych z tej opłaty.


Art.  18a.  [Opłata od posiadania psów]

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; 2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa*; 2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego**; 3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych*** - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


*Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172).

Art.  4.  [Opis stopni niepełnosprawności]

1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


**Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez pojęcie psa asystującego należy rozumieć odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej, oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.


Art.  2.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

pkt 11) psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.


Art.  19.  [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych]

Rada gminy, w drodze uchwały:

1) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 125,40 zł rocznie od jednego psa,


Kwota ta może być rożna w każdej gminie, jedno jest pewne, nie może przekroczyć kwoty ustawowej czyli 125,40 zł za psa. Kwotę tę należy uiścić do dnia 30 kwietnia włącznie. Kwota ta dotyczy psów, a nie kotów. Podatek pobierany jest od właściciela za każdego psa. Gmina może też całkowicie zwolnić właściciela psa z uiszczenia tej opłaty.


Przykład: W Warszawie nie obowiązuje podatek od posiadania psa. Podatek zastąpiono opłatą, o której mowa w art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata może zostać wprowadzona przez radę gminy w formie uchwały. Radni m.st. Warszawy nie podjęli uchwały w tej sprawie.


***Opłaty nie pobiera się od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy dana osoba fizyczna spełnia zakres pojęcia podatnika określony w przepisie art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, a następnie należy uwzględnić pojęcie gospodarstwa rolnego wprowadzonego przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256).

Art.  2.  [Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej]

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.


Oprócz ustawowo określonych sytuacji, w których nie pobiera się opłaty od posiadania psów, ustawodawca przyznaje kompetencje radzie gminy do wprowadzenia zwolnień od jej uiszczenia.

[1] Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170).

Więcej na temat psów i kotów w naszych książkach prezentowanych poniżej.

Autor: Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.

Data publikacji: 21.01.2020.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.


1692 wyświetlenia

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page