top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Odpowiedzialność petsittera

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Petsitter to osoba sprawująca profesjonalnie i odpłatnie opiekę nad psem podczas nieobecności właściciela. Szczegóły ustalają strony między sobą, tzn. gdzie i w jaki sposób będzie sprawowana ta opieka.

"Orzecznictwo wskazuje, że odpowiedzialność za psa ponosi nie tylko właściciel psa, ale również osoba, która w momencie zdarzenia mającego skutki prawne np. powstania szkody, sprawuje pieczę nad psem. Odpowiedzialność za psa i jego działanie, czy to na spacerze, czy wobec innych osób, ponosi opiekun. Może to być zarówno petsitter, jak i osoba bliska, która akurat wyprowadza psa na spacer, na którym to spacerze dochodzi do powstania szkody, na przykład na mieniu czy na osobie" (N. Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, rozdział 3.7 Petsitter, Poligraf 2018).


"I SA/Gd 268/14 – Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 października 2014 r.: „odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń ponosi osoba, która trzyma zwierzę, przy czym nie musi to być koniecznie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale może to być każdy, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem, w tym osoba prywatna bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem”. Stanowisko to potwierdza wyrok SN z 29 kwietnia 2003 r., III KK 26/03, LEX nr 77469, w którym stwierdza się, że sprawcą wykroczenia z art. 77 k.w. wprawdzie nie musi być właściciel zwierzęcia, niemniej sprawcą może być tylko ten, kto faktycznie trzyma zwierzę" (N. Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, rozdział 3.7 Petsitter, Poligraf 2018).


Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2018.618).

Art. 77. k.w. [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000* złotych albo karze nagany.

* Zmiana art. 77 k.w. w zakresie wysokości kary grzywny tj. podwyższenie z 250 zł do 1000 zł.

Szczegóły w artykule


Art. 431. k.c.[1] [Szkoda wyrządzona przez zwierzęta]

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

[1] Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2018.1025).


Autor: Natalia Dobrowolska.

Więcej orzecznictwa, komentarzy w tym temacie w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Youtube odsłuchaj artykuł


  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

1412 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page