top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Nabycie psa. Zakazy

Zaktualizowano: 24 sty 2020


Czy targ to miejsce na nabycie psa?

Kto nabywa zwierzę na targach i giełdach, czy psy i koty poza miejscem ich chowu lub hodowli podlega karze grzywny. Psa można nabyć na różne sposoby, poprzez kupno, przygarnięcie (do którego mają odniesienie przepisy dotyczące zawłaszczenia w przypadku np. porzucenia psa przez inną osobę), nabycie oznaczające nabycie własności rzeczy ruchomej niczyjej przez jej objęcie w posiadanie samoistne art. 181 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145).


Art. 181. k.c. [Nabycie własności rzeczy niczyjej] Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne.


Art.  10a.  [Zakazy związane ze sprzedażą, hodowlą w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych]

1.  Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2.  Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. 3.  Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 4.  Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 5.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 6.  Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art.  10b.  [Zakazy związane z nabywaniem zwierząt domowych]

1.  Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

2.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Art.  37.  [Naruszenie innych zakazów lub nakazów ustawowych]

1.  Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny. 2.  Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne. 3.  W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia. 4.  W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Według W. Radeckiego (W. Radecki, Ustawa o ochronie zwierząt, komentarz do art. 10a, Difin Warszawa 2015), należy przyjąć rozwiązanie najprostsze, pomimo tego, iż pojęcie to jest różnie definiowane w ustawach o charakterze gospodarczym. Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć zamiar trwałego przekazania zwierzęcia czyli np. sprzedaż, darowizna.


"Reasumując: nie można sprzedawać psa czy innego zwierzęcia gdzie popadnie i jak nam się podoba. Nie rozmnażamy psów/ kotów w celach handlowych, nie sprzedajemy bez rodowodu w anonsach w Internecie czy gdzie indziej. Co więcej, w ogóle nie można sprzedawać psów poza miejscem ich hodowli. Jest to obecnie wykroczenie i podlega karze grzywny lub aresztu". (Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018).

Hodowla może na swojej stronie internetowej prezentować miot i zachęcać do kupowania.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122). Zmiana - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U.2018.663).


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska "Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza", Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na listopad 2019.
Zdjęcie: Wix.com All rights reserved.Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Wysłuchaj artykułu na you tube

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

5603 wyświetlenia

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page