top of page
  • Zdjęcie autoraAutor NATALIA DOBROWOLSKA

Gdańsk - pies w miejscach publicznych

Zaktualizowano: 28 gru 2019


Większość tego typu informacji jest podana na stronach danego miasta/gminy. Dlatego nim się wybierzemy do danej miejscowości z psem, zapoznajmy się z jej regulacjami w tym temacie.

Zamieszczam w skrócie regulacje dotyczące psa w miejscach publicznych tj. kiedy pies ma być prowadzony na smyczy, a kiedy w kagańcu oraz gdzie możemy puścić psa luzem i pod jakimi warunkami oraz jak przewozić psa w komunikacji miejskiej.


UCHWAŁA NR LVI/1647/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.


Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.


§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:


1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;


3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.


2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.


3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.


4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów:


1) u których występują przeciwwskazania:

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

3) do 12 miesiąca życia.


5. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:


1) datę wydania zaświadczenia;

2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;

3) oznaczenie właściciela;

4) oznaczenie psa;

5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;

6) informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.


§ 25. Zabrania się:

1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;

2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.W Gdańsku w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.Pamiętajmy, że jest to tylko przykład, a regulamin miasta może w każdej chwili ulec zmianie. Dlatego zawsze sprawdzajmy na stronie urzędu miasta czy jest aktualny.


Więcej w książce: Natalia Dobrowolska, Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza, Poligraf 2018.


Autor / zdjęcie : Natalia Dobrowolska. Materiał chroniony prawami autorskimi.


Stan prawny na wrzesień 2019 r.Fot. Natalia Dobrowolska. Zdjęcie chronione prawami autorskimi. Zakaz kopiowania.

Fot. Natalia Dobrowolska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  

Zakazane jest publikowanie treści książki, zdjęć, rysunków, grafiki i artykułów bez zgody autora. Jeśli cytujesz fragment, nie zmieniaj jego treści i zaznacz czyje to dzieło - imię i nazwisko autora i nazwa publikacji czy książki z datą wydania, a jeśli powołujesz się na artykuł to dodatkowo dodaj link do strony.

2201 wyświetleń

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page